010173/Natria Spray - mot flygande insekter

129,99 kr
Köp nu
  Ev bara få kvar!     Sponsrad länk.

Natria Spray mot flygande insekter som flugor, getingar och myggor. Baserat på naturlig pyretrum, som utvinns ur krysantemumblomman.

Verkar direkt och effektivt. Lämplig för användning inomhus.

Fördelar
Naturligt insektsmedel.

Försiktighetsåtgärder för användning
Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Gällande Föreskrifter:
Registreringsnummer 5108
Faroangivelser
Extremt brandfarlig gas.
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skadligt vid förtäring.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
Använd ögonskydd/ ansiktsskydd.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

För komplett Säkerhetsdatablad

Använda var
Hus
Växthus
Komposition
Naturligt
Kategori
Insektsmedel
Syfte
Bekämpa
Typ
Spray
Färdigblandad
Innehåll/mängd
300 ml
Aktiva ingredienser
Pyretrumextrakt 0,4 vikt-%


010173/Natria Spray - mot flygande insekter finns i kategorin Insektsbekämpning. Beställ nu för snabbast möjliga leverans. 010173/Natria Spray - mot flygande insekter säljs direkt av Odla.nu för snabb leverans.

Läs mer...

Kategori: Insektsbekämpning
Artikelnummer: bay-84979716
Säljs av: Odla.nu

Insektsbekämpning

Visa hela kategorin